Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
82 565 20 70
82 564 33 26

Adres e-mail
info@umchelm.pl

Adres:

Urząd Miasta Chełm
Lubelska 65
22-100 Chełm

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm, z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO – w związku z art 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w celu realizacji zadań w przedmiocie budżetu obywatelskiego i jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: iod@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Chełm, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi informatyczne wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w głosowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.