projekt nr 4

4. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego.


Skrócony opis projektu

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7

Opis projektu

Remont boiska polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni ze sztuczną trawą powierzchni 1239,12 m2. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 159 606 zł (w załączeniu kosztorys uproszczony)

Uzasadnienie

Nawierzchnia boiska szkolnego jest w złym stanie technicznym, widoczne są liczne pęknięcia oraz ubytki w nawierzchni, które powodują jej nierówność. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z boiska, w tym głównie dzieci i młodzieży. Biegające po nierównej nawierzchni boiska dzieci, narażone są na liczne kontuzje i urazy kończyn (skręcenia, zerwania ścięgien), co jest udokumentowane zgłaszanymi wypadkami uczniów. Wielofunkcyjne boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 7 wykorzystywane jest głównie do gry w piłkę nożną, koszykową, ręczną. Z boiska w godzinach popołudniowych korzystają dzieci i młodzież z całego osiedla, gdyż jest ono ogólnie dostępne. Realizacja w/w zadania jest potrzebna i niezbędna dla dzieci i młodzieży z osiedla Zachód. Obecnie z boiska korzystają dzieci ze SP Nr 7 w liczbie ok. 600 osób tygodniowo oraz ok. 50 osób po południu każdego dnia. W/w obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z osiedla............

brak uwag